top of page
ก้าวออกจาก Comfort Zone กระโจนสู่ชีวิตที่ดีกว่า
REVIEW:

"หากคุณกำลังกลัวหรือไม่กล้า... ที่จะออกจากจุดเดิมๆ ผมอยากให้คุณเปิดใจ แล้วออกไปเผชิญโลกใหม่ด้วยกัน!!!"

HIGHLIGHTS:​

นักเขียนเป็นนักเขียนหนังสือ BEST SELLER และนักจิตวิทยาด้านมนุษย์

bottom of page