top of page
ใต้รอยกรีด IT'S ALL ABOUT CUT
REVIEW:

"กรีดตัวเองมันเจ็บไหม? ร่วมรับรู้ความเจ็บ "ใต้รอยกรีด" จากเรื่องจริงของสินฝ้าย"

HIGHLIGHTS:​

​กรีดตัวเองมันเจ็บไหม? ร่วมรับรู้ความเจ็บ "ใต้รอยกรีด" จากเรื่องจริงของสินฝ้าย

bottom of page