top of page
จับตายวายร้าย Basic Grammar
REVIEW:

"ใครข้องใจเรื่องไวยากรณ์ ก่อนสอบหยิบเล่มนี้เลย!"

HIGHLIGHTS:​

รวบรวมหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษที่สำคัญและจำเป็นเน้นสูตรลัด กระชับ อ่านง่าย เนื้อหาครอบคลุมหลักไวยากรณ์ตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงระดับสูง ไล่ระดับความยากง่ายขึ้นไปแบบ Step by Step พร้อมยกตัวอย่างประโยคและวิธีการใช้ มีคำแปลภาษาไทยทั้งคำศัพท์ วลี และประโยค เพื่อให้ผู้อ่านรู้สึกเหมือนมีติวเตอร์ส่วนตัวอยู่ข้างกายตลอดเวลา ตลอดจนมีแบบฝึกหัด และข้อสอบวัดความรู้ในแต่ละเรื่อง ไว้ให้ผู้อ่านได้ลองฝึกทำเพื่อให้เกิดความชำนาญ ท้ายเล่มประกอบด้วยแบบททดสอบเพื่อวัดความรู้รวบยอดของผู้อ่าน พร้อมเฉลยและคำอธิบายอย่างละเอียด ครอบคลุมทุกความรู้ที่จำเป็นสำหรับการสอบทุกสนามสอบ
"สุรชัย รอดงาม (อาจารย์ทีวี จูเนียร์)" ติวเตอร์ภาษาอังกฤษสุดฮอตประสบการณ์ติวทั่วประเทศ นักเขียนหนังสือชุดติวสอบภาษาอังกฤษ Best Seller

bottom of page