top of page
จับตายวายร้าย GAT & ADMISSION : ERROR
REVIEW:

"เล่มนี้เป็นหนังสือจับผิดข้อสอบไวยากรณ์ภาษาอังกฤษที่ครบถ้วน ฝึกฝนทำบ่อยๆ ก็จะสามารถทำข้อสอบได้คะแนนดี และสามารถอ่านเพื่อเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้อีกด้วย"

HIGHLIGHTS:​

คู่มือเตรียมสอบ Error Identification ที่ใช้ในการสอบ GAT, ADMISSION, O-NET, 7 วิชาสามัญภาษาอังกฤษ การสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาทุกประเภท รวมถึงการสอบ SAT, TOEIC, TOEFL ด้วย ผู้อ่านจะได้เรียนรู้เทคนิคการหาที่ผิดในประโยคอย่างรวดเร็วและถูกต้อง พิชิตทุกสนามสอบ ทั้งสอบชิงทุนและสอบเข้าระดับอุดมศึกษาทุกประเภท เฉลยละเอียดหน้าต่อหน้า ประเด็นต่อประเด็น ครอบคลุมไวยากรณ์ทุกหัวข้อที่ออกสอบ

bottom of page