top of page
อัลมอนด์ Almond
REVIEW:

"เรื่องราวของเด็กชายที่เกิดมาพร้อมความผิดปกติของสมองส่วนอะมิกดาลา ทำให้เขาไม่รับรู้ถึงความรู้สึกกลัว หรือเกลียด ไม่สามารถแสดงความรู้สึกใด ๆ ออกมาได้ ทำให้เด็กชายถูกกลั่นแกล้งจากคนรอบข้างตลอดเวลา จนวันหนึ่งเขาต้องกลายมายืนดูแม่และยายถูกทำร้ายต่อหน้าต่อตา"

 
HIGHLIGHTS:​​​

"หนังสือขายดีกว่า 300,000 เล่มในเกาหลี และแปลไปแล้ว 12 ภาษาทั่วโลก"

bottom of page