top of page
Short Note เน้น ๆ เก่งไทย
ก่อนสอบเข้า ม.1
 
REVIEW:

หนังสือแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ตามขั้นตอนการอ่านหนังสือสอบ ได้แก่

1. ส่วนทบทวนเนื้อหา ส่วนนี้จะอธิบายเนื้อหาที่ต้องรู้ก่อนสอบอย่างละเอียด มีตัวอย่างประกอบและทริกช่วยจำ เหมาะสำหรับอ่านทำความเข้าใจเพื่อเสริมพื้นความรู้

2. ส่วนสรุป ส่วนนี้ทำเป็น short note สรุปเนื้อหาอย่างกระชับ เพื่อให้เห็นภาพรวมของเนื้อหาทั้งหมด เหมาะสำหรับอ่านทบทวนในระยะเวลาสั้น ๆ

3. ส่วนข้อสอบ + เฉลยละเอียด ส่วนนี้เป็นข้อสอบเสมือนสอบเข้า ม.1 โรงเรียนมัธยมต่าง ๆ เหมาะสำหรับฝึกทำเพื่อประเมินความพร้อมและทดสอบความเข้าใจ

HIGHLIGHTS:​​​

หนังสือสรุปเนื้อหาภาษาไทยระดับประถม พร้อมข้อสอบให้ฝึกทำ เหมาะสำหรับเตรียมความพร้อมก่อนสอบเข้า ม.1 โรงเรียนมัธยมทั่วประเทศ และเสริมพื้นความรู้ภาษาไทย

bottom of page