top of page
ฉันเป็น "โรคซึมเศร้า" ไหมนะ
 
REVIEW:

นายแพทย์ฮิซาโนบุ ไคยะ ผู้อำนวยการสมาคมการแพทย์ประเทศญี่ปุ่น ได้ศึกษาเกี่ยวกับโรคนี้จนค้นพบวิธีรักษาและรับมือกับโรค จึงเขียนหนังสือ ฉันเป็น "โรคซึมเศร้า" ไหมนะ ขึ้นมาเพื่ออธิบายถึงโรคซึมเศร้า (ที่ไม่เป็นตามรูปแบบปกติ) ว่าเป็นโรคแบบไหน วิธีดูแลการรักษา การควบคุมโรค การพักฟิ้น โดยเสนอในรูปแบบการ์ตูนสวยงาม เข้าใจง่ายยิ่งขึ้น ให้ผู้ป่วยและผู้ใกล้ชิดนำไปในชีวิตประจำวัน เพื่อให้แข็งแรง ปกติสุขทั้งทางร่างกายและจิตใจ

HIGHLIGHTS:​

-ฮิซาโนบุ ไคยะ เป็นผู้อำนวยการสมาคมการแพทย์ประเทศญี่ปุ่น นายแพทย์ผู้ศึกษาเกี่ยวกับโรคนี้จนค้นพบวิธีรักษาและรับมือกับโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ

-ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า (ที่ไม่เป็นตามรูปแบบปกติ) มีจำนวนสูงกว่าผู้ป่วยโรคซึมเศร้าแบบปกติถึง 1.6 เท่า

-ในสังคมปัจจุบันพบว่า วัยรุ่นและวัยทำงานจำนวนมากเริ่มเป็นโรคซึมเศร้า (ที่ไม่เป็นตามรูปแบบปกติ) จากความกังวลเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในสังคมที่มีปัญหามากขึ้น

bottom of page