top of page
Business English@Work อังกฤษธุรกิจเพื่อมนุษย์ออฟฟิศมือโปร
REVIEW:

-24 บทที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ในออฟฟิศ เช่น Ordering and Purchasing (การสั่งซื้อสินค้า) Chatting around the Office (คุยสัพเพเหระในที่ทำงาน) Giving a Presentation (การนำเสนองาน) Receiving Foreign Clients (การรับรองแขกต่างชาติ) ฯลฯ

-600 คำศัพท์ธุรกิจพื้นฐาน เช่น reschedule (จัดตารางเวลาใหม่) probationary period (ช่วงทดลองงาน) middle ground (ข้อตกลงร่วมกันของทุกฝ่าย) output (ปริมาณการผลิต) ฯลฯ

-อัดแน่นด้วยคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกว่า 3,000 คำ ไม่ว่าจะเป็นที่มีความหมายเหมือนหรือต่างกัน เช่น wrap up = finish up (ปิดท้าย, เสร็จสิ้น) call off ยกเลิก ≠ continue (ทำต่อไป) อีกทั้งรากศัพท์คำนำหน้า (prefix) คำเติมท้าย (suffix) คำที่ใช้ร่วมกัน และเกร็ดภาาาอีกมากมาย

-1,200 ตัวอย่างบทสนทนาและประโยคที่ใช้ในสถานการณ์จริง เช่น We renewed the contract for another two years. (เราต่ออายุสัญญาอีกสองปี) ฯลฯ -พิเศษ! ไฟล์ MP3 ฝึกฟัง-พูด สำเนียงเจ้าของภาษา

HIGHLIGHTS:​

หนังสือที่จะทำให้คุณคุยภาษาธุรกิจได้อย่างคล่องปาก โต้ตอบแบบฟาด ๆ ปิดดีลได้สบาย

bottom of page