top of page
แค่รู้ Grammar อย่างง่าย
ก็พูดอังกฤษได้คล่องแล้ว!
Easy English!
REVIEW:

มาฝึกอังกฤษตั้งแต่โครงสร้างไวยากรณ์ง่าย ๆ จนแต่งประโยคได้เองกันเถอะ!

HIGHLIGHTS:​

เล่มนี้มีอะไรบ้าง?

-การใช้ This is... / That is... -เรียนรู้กริยา be

และ กริยาทั่วไป

-ประโยคคำถามที่ขึ้นต้นด้วย 5W1H -การใช้ IT

บอกสภาพอากาศ / เวลา / วัน

- และเรื่องอื่น ๆ อีกมากมาย

bottom of page