top of page
หนูน้อยมารยาทดี มีวินัย ใคร ๆ ก็รัก
REVIEW:

"เมื่อเดินพ้นประตูบ้าน เด็กก็ต้องเผชิญกับโลกใบใหญ่ที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ บางครั้งผู้คนในสังคมอาจจะหลงลืมและมองข้ามเรื่องของมารยาทในการอยู่ร่วมกันในสังคม การให้เด็กได้เรียนรู้ "มารยาทแบบครบสูตร" จึงถือเป็นเรื่องสำคัญ เป็นพื้นฐานให้เด็กรู้จักคิดวิเคราะห์สถานการณ์ รวมถึงเอาตัวรอดและปรับตัวให้เข้ากับสังคม และเติบโตไปเป็นที่รัก ที่ชื่นชมของคนอื่นๆ"

HIGHLIGHTS:​

สุดยอดหนังสือเด็กดีจากญี่ปุ่น เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ช่วยพัฒนาทักษะ EFและส่งเสริมให้เด็กมารยาทดีมีวินัยครบทุกด้าน

bottom of page