top of page
พินิจวรรณคดีจากหนังสือแบบเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
REVIEW:

"พินิจวรรณคดีจากหนังสือแบบเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น" เป็นหนังสือที่ใช้ประกอบการสอนวรรณคดีในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เนื่องจากครูผู้สอนจะต้องทราบเรื่องราวต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับภูมิหลังของวรรณคดีเรื่องนั้นๆ ทั้งนี้เพื่อที่จะได้นำไปใช้สอนได้อย่างถูกต้องและสนุกสนาน อันจะทำให้นักเรียนมีความซาบซึ้ง ประทับใจ และรู้สึกว่าวรรณคดีเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่ให้อะไรหลายๆ อย่าง เป็นหนังสือที่ช่วยสร้างแนวทางให้ครูนำความรู้ไปใช้"

 
HIGHLIGHTS:​

เรียนรู้ภูมิหลังวรรณคดี เพื่อก่อเกิดความซาบซึ่ง ประทับใจในรสวรรณคดีไทย

bottom of page