top of page
วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
REVIEW:

"หนังสือเล่มนี้ มีเนื้อหาที่ครอบคลุมศาสตร์สองด้านด้วยกัน ได้แก่ วิทยาการคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นศาสตร์เกี่ยวกับการศึกษาด้านทฤษฎี การวิเคราะห์ออกแบบ โปรแกรมภาษาและการนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดผล ผ่านขั้นตอนวิธีที่สร้างขึ้นเพื่อนำไปแก้ไขปัญหาอย่างมีระเบียบแบบแผน และ เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นการศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคม"

 
HIGHLIGHTS:​

หนังสือไอที...ที่ได้รับความนิยมสูงสุด เนื้อหาครอบคลุมเทคโนโลยีสมัยใหม่ เหมาะสำหรับผู้สนใจทั่วไป

bottom of page