top of page
ตะลุยโจทย์ความถนัดทางคณิตศาสตร์ (PAT 1)
 
REVIEW:

"คู่มือ ตะลุยโจทย์ความถนัดทางคณิตศาสตร์ (PAT 1) ประกอบด้วยข้อสอบพร้อมเฉลย 5 ชุด ผู้เขียนได้คัดสรร ประยุกต์พลิกแพลงข้อสอบในแนวที่ข้อสอบจริงมักออกบ่อยๆ ในแต่ละปี เรียบเรียงให้นักเรียน ได้นำข้อสอบทั้ง 5 ชุดนี้ไปฝึกฝนเพื่อทำให้เกิดทักษะความชำนาญ และสามารถทำข้อสอบได้แม่นยำมากขึ้น จนในที่สุดนักเรียนจะเกิดกระบวนการคิดที่ถูกต้อง และสำหรับครูและผู้ปกครองนักเรียนที่สนใจ สามารถนำคู่มือชุดนี้ไปใช้ในการ สอน สอบ ติว นักเรียนให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สร้างเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ จนประสบความสำเร็จในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย"

 
HIGHLIGHTS:​

ฝึกทำโจทย์คณิตศาสตร์ PAT 1 ต้องเล่มนี้

bottom of page