top of page
การออกแบบบทเรียน e-Learning เพื่อพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง
REVIEW:

"มีเนื้อหาและตัวอย่างที่สำคัญในการให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอีเลิร์นนิง หลักการทฤษฎีการเรียนรู้ หลักการออกแบบการสอน แนวคิดการออกแบบอีเลิร์นนิงแบบกลยุทธ์การสอน และการจัดสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง หลักการออกแบบหน้าจอบทเรียน โปรแกรมสำหรับพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิง การประเมินงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและแนวโน้มการพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิงในอนาคต"

 
HIGHLIGHTS:​

เทคโนโลยีด้านการศึกษารูปแบบใหม่ พร้อมเทคนิคและกลยุทธ์ที่นำไปใช้ได้จริง!

bottom of page