top of page
เคล็ดลับการออกแบบ e-Learning สำหรับนักออกแบบและผู้สอน
REVIEW:

"เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ ประกอบด้วยมุมมองและประสบการณ์ในการทำงานด้านอีเลิร์นนิงของผู้เขียน โดยนำเสนอมุมมองเคล็ดลับเทคนิคง่ายๆ ที่จะพัฒนาอีเลิร์นนิงได้ทั้งระบบในด้านการออกแบบ การผลิต การเผยแพร่ การนำไปใช้ และการประเมินผล ชี้ให้เห็นกลวิธีการนำอีเลิร์นนิงไปจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ แบบผสมผสาน และนำเสนอการพัฒนาอีเลิร์นนิงไปสู่เรื่องของขนาดข้อมูล Big Data ที่จะช่วยวิเคราะห์พฤติกรรมการเรียน วิเคราะห์รูปแบบการเรียนรู้ของผู้เรียนมาปรับเหมาะกับกลยุทธ์การสอนให้เข้ากับผู้เรียนแต่ละคน ผู้อ่านสามารถนำความรู้ไปพัฒนาอีเลิร์นนิงให้ประสบความสำเร็จ ประยุกต์ต่อยอดในการจัดการเรียนการสอนในยุค 4.0 ได้จริง"

 
HIGHLIGHTS:​

64 เคล็ดลับ เพื่อปลุกพลังอีเลิร์นนิง ให้ประสบความสำเร็จในการจัดการเรียนการสอนยุค 4.0 ที่ใช้งานได้จริง

bottom of page