top of page
๑00 บรรทัด ร้อยใจคน ภาวะผู้นำแบบหมอกระแส
REVIEW:

"หนังสือเล่มนี้นำเสนอเรื่องราวชีวิตและการทำงาน ของ "ศ.ดร.นพ. กระแส ชนะวงศ์" ผู้อุทิตตนให้กับคนยากไร้และไม่เคยหยุดพัฒนางานด้านการศึกษา เจ้าของรางวัลแมกไซไซสาขาผู้นำชุมชน พร้อมบันทึกปาฐกถาของนายแพทย์กระแส ว่าด้วยเรื่องที่เกี่ยวกับภาวะผู้นำ ที่จะช่วยส่งเสริมให้บุคคลต่างๆ ประสบความสำเร็จ สู่ปณิธานการจัดตั้งสถาบันพัฒนาภาวะผู้นำไทย ไชน่า เอเชีย ที่ได้รับการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยอย่างเป็นเอกฉันท์"

 
HIGHLIGHTS:​

ภาวะผู้นำแบบหมอกระแส คือเป็นผู้ที่มีความรักคนยากคนจน ผู้ไม่เคยหยุดพัฒนางานการศึกษา

bottom of page