top of page
สอบครูผู้ช่วยวิชาเอกการศึกษาพิเศษ
REVIEW:

"หนังสือเล่มนี้ เขียนขึ้นจากประสบการณ์จริงของครูการศึกษาพิเศษ เนื้อหาครอบคลุมทุกด้าน มีแนวข้อสอบจากข้อสอบจริงของครั้งที่ 1/2561 ทั้งที่สอบในสังกัด สศศ. กทม. และ สพฐ. ไว้ให้จับทางข้อสอบได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ยังมีแนวทางและเทคนิคในการเตรียมตัวสอบให้ได้บรรจุไว้อย่างครบถ้วน เนื้อหาในเล่มประกอบด้วย สถานที่เปิดสอบครูการศึกษาพิเศษ เทคนิคการอ่านหนังสือ ภาค ข. เทคนิคการใช้ “จิตวิทยา” สอบให้ติดแล้วได้บรรจุ จุดเริ่มต้นของการศึกษาพิเศษ สรุปย่อพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง อาทิ พระราชบัญญัติการศึกษา 2542 พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 ปรับปรุง2556 เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษแต่ละประเภท การบริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม การออกแบบการเรียนรู้ที่เป็นสากล เทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวก การวิจัยทางการศึกษาพิเศษ คำศัพท์และคำย่อทางการศึกษาพิเศษที่น่ารู้อีกด้วย"

 
HIGHLIGHTS:​

เขียนโดยครูการศึกษาพิเศษโดยตรง เนื้อหาครอบคลุมทุกส่วน แนะนำเทคนิคการเตรียมตัว เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจก่อนสอบ

bottom of page