top of page
EQ ดี อารมณ์ดี ชีวีสดใส
REVIEW:

"หนังสือเล่มนี้ ถูกจัดอันดับเป็นหนังสือขายดีของสำนักพิมพ์ และครองตลาดมาเป็นระยะเวลาหลายปี ฉบับนี้ผู้เขียนได้ทำการปรับปรุงเนื้อหาเดิมและเพิ่มเติมเนื้อหาใหม่ให้ทันยุคสมัยมากขึ้น รวมทั้งนำประสบการณ์จริงมาบอกเล่าด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย หนังสือเล่มนี้จะเป็นพี่เลี้ยงให้ผู้อ่านได้รู้เท่าทันและสามารถบริหารจัดการอารมณ์ทั้งของตัวเองและของคนอื่นได้ดีขึ้น เร็วขึ้น และง่ายขึ้น  "

 
HIGHLIGHTS:​

เทคนิคการบริหารอารมณ์ภาคปฏิบัติ ที่มาจากประสบการณ์จริง และสามารถนำไปปรับใช้ได้ทันที

bottom of page