top of page
A to Z : Anything about Nucleic Acid
REVIEW:

"อธิบายสิ่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรดนิวคลิอิก หรือที่รู้จักกันในนาม ดีเอ็นเอ ของสิ่งมีชีวิต ครอบคลุมทุกด้าน เรียงตามลำดับตัวอักษร A ถึง Z เพื่อเปิดมุมมองความรู้ใหม่ในสาขาวิชาอณูชีววิทยา (molecular biology) ด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย สอดแทรกความบันเทิง เกร็ดความรู้ เรื่องทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน "

 
HIGHLIGHTS:​

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับดีเอ็นเอของสิ่งมีชีวิต เรียงตามตัวอักษร A ถึง Z

bottom of page