top of page
เข้าใจเศรษฐศาสตร์ อดีตถึงปัจจุบัน
REVIEW:

“นี่คือหนทางที่ถูกต้องที่จะทำให้คุณเข้าใจภาวะเศรษฐกิจโดยไม่ต้องกังวล เขียนได้อย่างชัดเจนและเข้าใจง่าย เข้าใจเศรษฐศาสตร์ อดีตถึงปัจจุบัน อัดแน่นไปด้วยเนื้อหาที่เกี่ยวกับประเด็นต่างๆ ทางเศรษฐศาสตร์ที่คุณต้องรู้และเผชิญอยู่  ซึ่งจะทำให้คุณเข้าใจภาวการณ์ทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจน และมีผลกระทบกับชีวิตประจำวันของพวกเราทุกคน "

 
HIGHLIGHTS:​

ในโลกแห่งความจริงเศรษฐศาสตร์ทำงานอย่างไร

bottom of page