top of page
คู่มือประยุกต์ใช้ระบบการบริหารผลงานด้วยแนวคิดแบบ OKRs
REVIEW:

“คู่มือเล่มนี้ได้นำเสนอขั้นตอนการนำ OKRs ไปปรับใช้ได้จริงตั้งแต่การกำหนด OKRs ระดับองค์กรไปจนถึงระดับผู้ปฏิบัติงาน พร้อมกับตัวอย่างประกอบในทุกๆ ขั้นตอน เพื่อให้ตอบโจทย์หลักขององค์กรคือทำอย่างไรให้องค์กรและเติบโตอย่างยั่งยืน หนังสือเล่มนี้จะเป็นคู่มือที่ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจและนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละองค์กรได้ง่ายขึ้น"

HIGHLIGHTS:​

หนังสือที่จะช่วยให้คนในองค์กรได้เรียนรู้หลักการแบบง่ายๆ สั้นๆ และเรียนลัดไปสู่ภาคปฏิบัติได้ทันที

bottom of page