top of page
เรียนรู้ระบบฝังตัวด้วย Raspberry Pi
REVIEW:

“หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมความรู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบสมองกลฝังตัวไว้ทั้งหมดในเล่มเดียว ทั้งหลักการทำงานของระบบฝังตัว การออกแบบ การเลือกใช้อุปกรณ์ อุปกรณ์ประกอบที่นิยมนำมาใช้ร่วมกับระบบฝังตัว ภาษาในการเขียนโปรแกรม ตัวอย่างโค้ดในการพัฒนา และตัวอย่างการลงมือพัฒนาบนอุปกรณ์จริง ซึ่งในหนังสือเล่มนี้เลือกใช้อุปกรณ์ Raspberry Pi เวอร์ชัน 4 เป็นหลักในการเขียน โดยเขียนให้ครอบคลุม Raspberry Pi เวอร์ชัน 3 ด้วย จึงเหมาะสำหรับนักพัฒนาระบบที่จะสามารถนำระบบฝังตัวทั้งขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ ไปพัฒนาได้โดยง่ายด้วยต้นทุนที่ไม่สูงมากนัก"

HIGHLIGHTS:​

ครอบคลุมการใช้งาน Raspberry Pi ทั้งเวอร์ชัน 4 และ 3 อย่างละเอียด

bottom of page