top of page
สรุปเข้ม + เก็งข้อสอบเด็ด คณิตพิชิต O-NET ม.3
REVIEW:

“สรุปเข้ม เนื้อหาคณิตศาสตร์ ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าใจง่าย พร้อมเทคนิคสำคัญที่ต้องรู้ก่อนสอบจริง เขียนขึ้นตามกรอบมาตรฐาน และตัวชี้วัด สาระคณิตศาสตร์พื้นฐาน ม. 1-3 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ข้อสอบมีทั้งหมด 12 ชุด พร้อมเฉลยละเอียด ตามแนวข้อสอบรูปแบบปัจจุบันมากที่สุด สามารถฝึกฝนได้ด้วยตนเอง เหมาะอย่างยิ่งกับนักเรียนที่เตรียมตัวสอบ ครู และผู้ปกครองนักเรียนที่สนใจ สามารถนำไปใช้ในการสอน หรือสอบนักเรียน ให้เกิดความรู้ความเข้าใจ "

HIGHLIGHTS:​

สรุุปย่อเข้มข้น ข้อสอบเด็ด เพื่อการฝึกฝนทักษะวิชาคณิตศาสตร์

bottom of page