top of page
เคมี คัพเค้ก
REVIEW:

“สรุปเนื้อหาในวิชาเคมี เหมาะสำหรับนักเรียนในระดับมัธยมต้น เช่น มัธยมศึกษาปีที่ 2-3 สายวิทย์-คณิต (ห้องธรรมดา) หรือห้องเรียนโปรแกรมพิเศษ (Gifted) เพื่อปูพื้นฐานวิชาเคมีก่อนขึ้นสู่ระดับมัธยมปลาย นักเรียนสามารถอ่านโดยยังไม่มีพื้นฐานวิชาเคมีเลย เนื่องจากหนังสือเล่มนี้ ได้สรุปเนื้อหาวิชาเคมีให้ง่ายต่อการอ่านและจดจำ พร้อมด้วยแบบฝึกหัดและเฉลย สามารถแก้ปัญหาโจทย์เคมีได้จริง เนื้อหาอธิบายความรู้ทางเคมี การอ่านชื่อสารประกอบ และรู้จักธาตุชนิดต่างๆ พร้อมความลับของแต่ละธาตุ รวมถึงการเขียนสมการเคมี และการดุลสมการเคมี ฯลฯ ใช้ได้ทั้งกับนักเรียนระดับมัธยมต้นผู้กำลังเริ่มต้นเรียนวิชาเคมี และมัธยมปลายในสายวิทยาศาสตร์"

HIGHLIGHTS:​

สรุปเนื้อหาเข้ม วิชาเคมี ระดับมัธยมต้น-ปลาย ให้เข้าใจแบบง่ายๆ ด้วยติวเตอร์มืออาชีพ

bottom of page