top of page
เก็งข้อสอบมาตรฐานคณิตศาสตร์ O-NET ป.6
REVIEW:

"คู่มือเก็งข้อสอบ คณิตศาสตร์ O-NET ป.6 เล่มนี้ ผู้เขียนได้สร้างข้อสอบให้ได้มาตรฐาน ตรงกับแนวข้อสอบในรูปแบบปัจจุบันของ สทศ. มากที่สุด และสอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัดทุกข้อในสาระคณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ในเล่มประกอบด้วยข้อสอบ 15 ชุด ชุดละ 20 ข้อ พร้อมเฉลยละเอียด เข้าใจง่าย เน้นการคิดวิเคราะห์ครอบคลุมเนื้อหาทุกบทเรียนในสาระคณิตศาสตร์ ป. 6 เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักเรียน ใช้ฝึกฝน เพื่อเตรียมสอบ O-NET และเตรียมสอบเข้า ม.1 ด้วยตนเอง เพื่อให้เกิดทักษะความชำนาญในการทำข้อสอบมาตรฐาน และพัฒนาความรู้ความเข้าใจทางด้านคณิตศาสตร์ ก่อนลงสู่สนามสอบ O-NET จริง"

HIGHLIGHTS:​

คู่มือช่วยฝึกทำข้อสอบ O-NET ป.6

bottom of page