top of page
กุญแจไขภาค ก. (ก.พ.) และหน่วยราชการอื่นๆ ฉบับปรับปรุงใหม่ตามแนว ก.พ. ปัจจุบัน
REVIEW:

เป็นคู่มือเตรียมสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ซึ่งมีหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบคือ สำนักงาน ก.พ. โดยเนื้อหาในส่วนภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) แบ่งเป็น 3 ส่วนคือ ส่วนแรก ความสามารถในการคำนวณหรือคณิตศาสตร์ และความสามารถในการใช้เหตุผล ส่วนที่สอง การใช้ภาษาไทย และส่วนที่สาม วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี ซึ่งผู้เขียนได้ค้นคว้า นำมารวบรวม และใส่ประสบการณ์ เทคนิคการทำโจทย์ต่างๆ ให้ง่าย ใช้เวลาน้อยที่สุด สอนหลักคิด และเทคนิคต่างๆ ที่สำคัญในแต่ละเรื่อง เมื่อผู้อ่านได้อ่านแล้ว และฝึกทำโจทย์มากๆ ก็จะพบว่า หลักการ วิธีคิด และเทคนิคที่ผู้เขียนเขียนไว้นั้นใช้ได้จริง

HIGHLIGHTS:​

เตรียมพร้อมสอบ ก.พ. สนามสอบที่มีผู้สมัครเรือนแสน สอบ ก.พ. ภาค ก. ฉบับปรับปรุง เนื้อหาล่าสุด

bottom of page