top of page
ตะลุยโจทย์เจ๋งเก็งแม่น คณิตพิชิต NT ป.3
REVIEW:

"หนังสือเล่มนี้ ผู้เขียนได้เรียบเรียงขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้นำข้อสอบทั้ง 10 ชุดนี้ไปฝึกฝนเพื่อทำให้เกิดทักษะ ความชำนาญและแม่นยำมากขึ้น เหมาะสำหรับครู และผู้ปกครองนักเรียนที่สนใจ สามารถนำเครื่องมือชุดนี้ไปใช้ในการ สอน สอบ ติว นักเรียน ให้เกิดความรู้ความเข้าใจ หนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นตามกรอบมาตรฐาน และตัวชี้วัด สาระคณิตศาสตร์พื้นฐาน ป.1-3 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 โดยเป็นข้อสอบในรูปแบบประยุกต์พลิกแพลงตามแนวข้อสอบ NT ของสำนักทดสอบ รูปแบบปัจจุบันมากที่สุด หนังสือเล่มนี้ จะสามารถพัฒนาให้นักเรียน เกิดความรู้ ความเข้าใจ และเกิดความคิดรวบยอดที่ถูกต้องด้วยตนเองในทางคณิตศาสตร์ สร้างเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ จนสามารถประสบความสำเร็จในการเรียน"

HIGHLIGHTS:​

คู่มือช่วยฝึกทำข้อสอบ NT ป.3

bottom of page