top of page
Advanced Reading
REVIEW:

หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้นักเรียน นักศึกษาไทย อ่านภาษาอังกฤษได้อย่างแตกฉานตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นการเรียนรู้จากการลงมือทำ ฝึกฝนด้วยตนเองอย่างจริงจัง จากการทำแบบฝึกหัด เพื่อเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆ รูปประโยคที่สละสลวย ที่สื่อความหมายได้ลึกซึ้ง หนังสือเล่มนี้รวมบทความที่น่าสนใจจากหนังสือพิมพ์และวารสาร ที่ผู้เขียนรวบรวมไว้ระหว่างการทำงานและเดินทางในหลายประเทศ ซึ่งโรงเรียนหรือสถาบันต่างๆ สามารถใช้หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือเรียนวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นการเสริมความรู้ในการอ่านและการทำความเข้าใจภาษาอังกฤษ เหมาะสำหรับระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและมหาวิทยาลัย เพื่อเสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษให้แข็งแกร่ง และเตรียมตัวสอบในทุกสนามสอบ

HIGHLIGHTS:​

- อ่าน เนื้อหาน่ารู้ 16 เรื่อง เรียนรู้ศัพท์ 9,000 คำ

- เขียน ประโยคด้วยรูปแบบและสำนวนระดับสูง

- เรียนรู้ ธุรกิจ ประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมนานาชาติ แนวคิดและวิธีการในการพัฒนาตนเอง

bottom of page