top of page
ลับคมฟิสิกส์ ม.ปลาย เล่ม 1
REVIEW:

"หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่บรรยายเนื้อหาฟิสิกส์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในส่วนของกลศาสตร์ของแข็ง (แรง, กฎการเคลื่อนที่และการเคลื่อนที่ต่างๆ, พลังงานและโมเมนตัม) ไว้อย่างละเอียด ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ใช้อ่านสำหรับการเตรียมตัวสอบในชั้นเรียน หรือการเตรียมตัวในการสอบแข่งขันเข้ามหาวิทยาลัยทั่วประเทศ และรวมทั้งใช้ทบทวนความรู้ในการสอบแข่งขันในทุกๆ สนามสอบ โดยผู้เขียนได้อธิบายเนื้อหา ในส่วนของกลศาสตร์ของแข็งไว้อย่างครอบคลุมและครบถ้วนภายในเล่มเดียว พร้อมพิสูจน์และบรรยายถึงที่มาของสมการต่างๆ ไว้อย่างละเอียดและเข้าใจง่าย รวมทั้งมีโจทย์ตัวอย่างจำนวนมาก โดยโจทย์ตัวอย่างจะเรียบเรียงจากระดับพื้นฐานจนถึงระดับโจทย์แข่งขันเข้ามหาวิทยาลัย เพื่อผู้อ่านจะได้ทำความเข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้น และเป็นการฝึกทักษะในการแก้โจทย์ปัญหา สำหรับการเตรียมตัวสอบด้วยความมั่นใจ"

HIGHLIGHTS:​

คู่มือฟิสิกส์ ม.ปลาย เล่มนี้ บรรยายเนื้อหากลศาสตร์ของแข็ง พร้อมโจทย์ตัวอย่างอย่างละเอียด เหมาะสำหรับทบทวนเตรียมสอบ

bottom of page