top of page
คู่มือเก็งข้อสอบ คณิตพิชิต O-NET ม.3
REVIEW:

"คู่มือเก็งสอบ คณิตพิชิต O-NET ม.3 ผู้เขียนได้เรียบเรียงขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้นำข้อสอบไปฝึกฝนเพื่อทำให้เกิดทักษะ ความชำนาญและแม่นยำมากขึ้น จนทำให้เกิดกระบวนการคิดที่ถูกต้อง เหมาะสำหรับครู และผู้ปกครองนักเรียนที่สนใจสามารถนำเครื่องมือชุดนี้ไปใช้ในการสอน หรือสอบนักเรียน ให้เกิดความรู้ความเข้าใจ สร้างเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ จนประสบความสำเร็จในการเรียน คู่มือเล่มนี้เขียนขึ้นตามกรอบมาตรฐาน และตัวชี้วัด สาระคณิตศาสตร์พื้นฐาน ม. 1-3 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ซึ่งผู้เขียนได้สร้างข้อสอบในรูปแบบประยุกต์พลิกแพลงตามแนวข้อสอบ O-NET ในปีปัจจุบันของ สทศ. มากที่สุด ข้อสอบมีทั้งหมด 10 ชุด ชุดละ 30 ข้อ พร้อมเฉลยละเอียดและเข้าใจง่าย สามารถฝึกฝนได้ด้วยตนเอง นักเรียนสามารถใช้เป็นคู่มือฝึกฝนก่อนลงสนามสอบจริง สามารถพัฒนาให้นักเรียน เกิดความรู้ ความเข้าใจ และเกิดความคิดรวบยอดที่ถูกต้องด้วยตนเองในทางคณิตศาสตร์เพื่อพิชิตคะแนนที่ดีที่สุดให้ได้"

HIGHLIGHTS:​

คู่มือช่วยฝึกทำข้อสอบคณิตศาสตร์ O-NET ม.3

bottom of page