top of page
The Big Nine ยักษ์ 9 ตน อิทธิพลแห่ง AI
REVIEW:

หนังสือ "The Big Nine ยักษ์ 9 ตน อิทธิพลแห่ง AI" ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) พร้อมเข้ามาเปลี่ยนทิศทางประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติไปตลอดกาล อีกไม่นาน AI จะเข้ามาบีบให้เราทุกคนต้องตัดสินใจ ในกรอบเวลาที่บีบหัวใจเหลือเกิน หนังสือเล่มนี้จะทำหน้าที่เป็นแสงไฟฉายภาพอนาคตเพื่อกระชากสติของคุณให้ตื่นขึ้นมาด้วยบทวิเคราะห์เหล่าบริษัทที่คอยควบคุม AI (รวมไปถึงชะตากรรมของมนุษย์เรา) อย่างเจาะลึก ยักษ์ใหญ่ทั้งเก้าตนจะเป็นผู้กำหนดทิศทางของ AI อนาคต โดยกูเกิล แอมะซอน แอปเปิล ไมโครซอฟท์ และไอบีเอ็มจากฝั่งสหรัฐฯ รวมไปถึงไบ่ตู้ อาลีบาบา เทนเซ็นต์จากฝั่งจีน ด้วยจุดมุ่งหมายที่เต็มไปด้วยผลประโยชน์ทับซ้อนอันย้อนแย้ง กลุ่มวอลล์สตรีตก็คิดแต่เรื่องผลกำไรโดยไม่สนใจผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น ส่วนรัฐบาลจีนก็ต้องการกดข่มควบคุมสังคมเพื่อทำให้ประชาชนของตนต้องศิโรราบ บริษัทยักษ์ใหญ่ทั้งเก้านี้ก็คงไม่มีทางเลือก นอกจากต้องทำตามความต้องการของผู้กุมอำนาจที่แท้จริง โดยละทิ้งผลประโยชน์ของมนุษยชาติโดยรวม แต่เราก็ยังพอมีหวัง เอมี เว็บบ์ได้ทำการจำลองสถานการณ์สามแบบออกมาช่วยเบิกเนตรผู้อ่าน ทั้งแบบมองโลกสวย มองโลกตามความเป็นจริง และมองแบบแง่ร้ายสุดขีด ซึ่งเป็นภาพอนาคตที่มีโอกาสเกิดขึ้นจากผลพวงของ AI หากว่าเหล่ายักษ์ทั้งเก้าตนเลือกที่จะเปลี่ยนเส้นทางจากที่เดินกันอยู่ในปัจจุบัน นั่นย่อมเป็นคุณูปการต่อมนุษย์อย่างมาก หาไม่แล้ว อุดมการณ์ประชาธิปไตยของเราย่อมถึงคราวเสื่อมทรุด ด้วยเหตุที่ชัยชนะจะตกไปอยู่ในมือของจีน ผู้ที่จะขึ้นมาเป็นเจ้าโลกคนใหม่ ผู้แผ่ระบอบเผด็จการควบคุมโลกใบนี้

HIGHLIGHTS:​

บทบาทของบริษัทยักษ์ใหญ่ทั้ง 9 บริษัท จะแผ่อิทธิพลด้าน AI และเปลี่ยนอนาคตของเราได้

bottom of page