top of page
คนไทยฉลาดการเงิน - MONEY LITERACY (ฉบับอัปเดต)
REVIEW:

คนไทยฉลาดการเงิน : Money Literacy" คือหนังสือที่จะพาทุกคนให้เข้าใจเรื่องการเงินอย่างรอบด้าน และสามารถช่วยให้ทุกคนวางแผนเส้นทางสู่การมีฐานะที่มั่นคง พาตัวเองสู่อิสรภาพการเงินได้ด้วยตัวเอง คุณจะเข้าใจถึงความรู้การเงินขั้นพื้นฐาน การบริหารสภาพคล่อง การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน การวางแผนภาษี การวางแผนเกษียณรวย และการวางแผนเกษียณเร็ว ครบถ้วนทุกประเด็นด้านการเงินส่วนบุคคล

HIGHLIGHTS:​

จากคอร์สสัมมนาที่มีผู้สนใจสมัครเรียนมากที่สุดในประเทศไทย สู่หนังสือการเงินส่วนบุคคลที่ดีที่สุดสำหรับคนไทยทุกคน

bottom of page