top of page
สรุปเข้ม Grammar พาตะลุยโจทย์ GAT , O-NET และ 9 วิ
REVIEW:

"เหมาะสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ที่กำลังเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย ภายในเล่มสรุปประเด็น Grammar ที่จำเป็นในสนามสอบครบทุกประเด็น พร้อมกลเม็ดเคล็ดลับที่ช่วยพิชิตข้อสอบไวยากรณ์ให้ง่ายยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีตัวอย่างข้อสอบที่จะช่วยให้นักเรียนได้เห็นภาพรวมของข้อสอบที่จะต้องรับมือได้อย่างชัดเจน เนื้อหาประกอบด้วย Practice Test ถึง 5 บท ตรงตามข้อสอบ Grammar ล่าสุดแบบ 5 ตัวเลือกและ 16 ตัวเลือกจากทั้งสามสนามสอบ ประกอบด้วย Error Identification แบบ 5 ตัวเลือกสำหรับสนามสอบ GAT และ 16 ตัวเลือกสำหรับสนามสอบ O-NET, Sentence Completion, Cloze Test แบบ 5 ตัวเลือกสำหรับสนามสอบ GAT และ 9 วิชาสามัญ หรือ Text Completion แบบ 5 ตัวเลือกสำหรับสนามสอบ O-NET ซึ่งจะทำให้นักเรียนเตรียมความพร้อมได้ด้วยตนเองด้วยเฉลยและคำอธิบายอย่างละเอียดท้ายเล่ม"

HIGHLIGHTS:​

สรุปหลักไวยากรณ์อังกฤษ สำหรับนักเรียนมัธยมปลายที่กำลังเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย

bottom of page