top of page
ตะลุยโจทย์คณิตศาสตร์ A-Level
REVIEW:

คู่มือ ตะลุยโจทย์คณิตศาสตร์ A-Level ประกอบด้วยข้อสอบพร้อมเฉลย 5 ชุด ผู้เขียนได้คัดสรร ประยุกต์พลิกแพลงข้อสอบในแนวที่ข้อสอบจริงมักออกบ่อยๆ ในแต่ละปี เรียบเรียงให้นักเรียน ได้นำข้อสอบทั้ง 5 ชุดนี้ไปฝึกฝนเพื่อทำให้เกิดทักษะความชำนาญ และสามารถทำข้อสอบได้แม่นยำมากขึ้น จนในที่สุดนักเรียนจะเกิดกระบวนการคิดที่ถูกต้อง และสำหรับครูและผู้ปกครองนักเรียนที่สนใจ สามารถนำคู่มือชุดนี้ไปใช้ในการ สอน สอบ ติว นักเรียนให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สร้างเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ จนประสบความสำเร็จในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย

HIGHLIGHTS:​

ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์พร้อมเฉลย รวม 5 ชุด ค่อยๆ เพิ่มระดับความยาก ทดสอบความสามารถและเพิ่มพูนทักษะ เตรียมพร้อมเพื่อการสอบเข้ามหาวิทยาลัยอย่างมั่นใจ

bottom of page