top of page
BIOLOGY SHORT NOTE I ตะลุยโลกของสิ่งมีชีวิต
REVIEW:

หนังสือ BIOLOGY SHORT NOTE l ตะลุยโลกของสิ่งมีชีวิต เล่มนี้ อธิบายเนื้อหาเกี่ยวกับร่างกายของสิ่งมีชีวิต ตั้งแต่ระดับเซลล์จนถึงระบบต่าง ๆ ในร่างกาย ในรูปแบบ SHORT NOTE ที่อ่านง่าย ซึ่งครอบคลุมเนื้อหาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ยกตัวอย่างเช่น เซลล์ของสิ่งมีชีวิต การถ่ายทอดทางพันธุกรรม ยีนและโครโมโซม เทคโนโลยีทางพันธุศาสตร์ ที่มาพร้อมกับ QR code ให้ผู้อ่านสแกนดูวิดีโอทบทวนด้วยตนเอง เสริมสร้างความเข้าใจในวิชาชีววิทยาให้มากขึ้น

HIGHLIGHTS:​

สรุปเนื้อหาชีวะ ม.ปลาย แบบเจาะลึก เน้นภาพ เข้าใจง่าย วิเคราะห์ตามข้อสอบจริง (ชีวะ A-Level) และปูพื้นฐานในระดับมหาวิทยาลัย เหมาะสำหรับอ่านจับประเด็นก่อนเรียน อ่านสรุปทบทวนก่อนสอบ เพิ่มคะแนนและความมั่นใจ

bottom of page