top of page
สรุปเนื้อหาภาษาไทย ป.4-6
REVIEW:

สรุปเนื้อหาภาษาไทย ป.4-6 เล่มนี้ รวบรวมคอนเซปต์สำคัญ ๆ ที่พบบ่อยในข้อสอบวิชาภาษาไทย ระดับประถมปลาย ให้อยู่ในรูปของชีตสรุปลายมือ 4 สีสดใส เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใจ จดจำ และนำไปใช้ เนื้อหาครบถ้วนทุกหัวข้อสำคัญที่ออกสอบบ่อย ได้แก่ ทักษะการอ่านและการเขียน ทักษะการฟัง การดู และการพูด หลักภาษาและการใช้ภาษา วรรณคดีและวรรณกรรม ช่วยย่นระยะเวลาในการอ่าน เหมาะกับการอ่านทบทวนก่อนสอบและเตรียมตัวสอบเข้า ม.1 เสริมความมั่นใจของน้อง ๆ ระดับประถมปลายได้ง่าย ๆ ด้วยตัวเอง

HIGHLIGHTS:​

• ครบทุกหัวข้อสำคัญที่ออกสอบบ่อย

- ทักษะการอ่านและการเขียน

- ทักษะการฟัง การดู และการพูด

- หลักภาษาและการใช้ภาษา

- วรรณคดีและวรรณกรรม

• ครอบคลุมเนื้อหา ป.4-6 เหมาะกับการทบทวนก่อนสอบ และเตรียมพร้อม “สอบเข้า ม.1”

bottom of page