top of page
พีระมิดเงินซ้อนชั้น
(Layered Money)
REVIEW:

ประวัติความเป็นมาของเงินตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เพื่อเป็นแผนที่แสดงภูมิประเทศของระบบการเงิน ณ วันที่โลกเดินทางมาถึงจุดเปลี่ยน เพื่ออธิบายระบบการเงินที่ผ่านช่วงเวลาอันยาวนาน และแสดงภาพความน่าจะเป็นของระบบเงินดิจิทัลในอนาคต ผู้อ่านจะได้รับรู้โครงสร้างทางความคิดรุปแบบใหม่ที่เรียกว่าระบบเงินซ้อนชั้น (Layered Money) ซึ่งจะช่วยอธิบายเส้นทางวิวัฒนาการของระบบการเงิน สามารถทำความเข้าใจภูมิศาสตร์การเงิน และอธิบายว่าเงินแต่ประเภทนั้นเกี่ยวข้องกันอย่างไร

HIGHLIGHTS:​

จากทองคำและดอลลาร์ สู่บิตคอยน์ และเงินดิจิทัลที่ออกโดยธนาคารกลาง

bottom of page