top of page
The New S-curve อยู่รอด ปลอดภัย และรุ่งได้กับทุกการเปลี่ยนแปลง
REVIEW:

ผู้เขียนคือ ดร. รพีรัฐ ธัญวัฒน์พรกุล เป็นเป็นเจ้าของเพจเฟซบุ๊ก มนุษย์เงินเดือนพันธุ์ใหม่ ที่มีผู้ติดตามกว่า 845,000 คน นอกจากนี้ยังเป็นที่ปรึกษาธุรกิจให้กับ SME และองค์กรขนาดใหญ่ เช่น - Business Consultant : ให้คำแนะนำ และคำปรึกษาทางด้านธุรกิจ และการแก้ปัญหาธุรกิจ - Organizational Transformation and People Development : การพัฒนาองค์กรและพัฒนาองค์กร - Knowledge Management : ให้คำแนะนำ และคำปรึกษาในเรื่อง การจัดการความรู้ในองค์กร และเป็นอาจารย์พิเศษ วิทยากรบรรยายให้กับหลาย ๆ องค์กรของภาครัฐและเอกชน มีประสบการณ์การทำงานมากว่า 20 ปี ในระดับผู้บริหารทั้งในระดับประเทศ และในระดับภูมิภาค กับองค์กรต่างชาติระดับโลก
 

HIGHLIGHTS:​

หนังสือ The New S-curve อยู่รอด ปลอดภัย และรุ่งได้กับทุกการเปลี่ยนแปลง เป็นหนังสือแนวการพัฒนาตนเอง ซึ่งในเนื้อหาประกอบด้วยบทนำ และอีก 4 ภาค ใหญ่ ๆ ด้วยกันคือ ภาค 1 : รู้จักเอาตัว “รอด” (The Survivor)
ภาค 2 : สร้างเกราะป้องกันรักษางานปัจจุบันให้ “ปลอดภัย” (The Guardian)
ภาค 3 : สร้างความโดดเด่นและแตกต่าง เพื่อให้เรา “รุ่ง” (The Star)
ภาค 4 : ต่อยอดพร้อมรับมือกับทุกการ “เปลี่ยนแปลง”บนทุกเส้นทาง (The Disruptor)
ซึ่งทุกเนื้อหามีทั้งให้แนวคิด และกำลังใจ และกลวิธีการในการปรับตัวเองให้ทันต่อทุกการเปลี่ยนแปลง

bottom of page