top of page
สนุกคัดเก่งศัพท์อังกฤษ
REVIEW:

- เหมาะสำหรับเด็กวัยอนุบาลจนถึงระดับประถมศึกษา

- พัฒนาทักษะ เพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ในหมวดหมู่ต่างๆ

- ฝึกคัดลายมือตามเส้นประ จนเกิดการจดจำคำศัพท์ได้ดียิ่งขึ้น

- เนื้อหา ประกอบด้วย หมวดอาชีพ บุคคล อาหาร เสื้อผ้า ร่างกาย สีสัน

HIGHLIGHTS:​

เป็นคู่มือฝึกทักษะ จดจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษของเด็กวัยอนุบาลถึงประถมศึกษา เหมาะสำหรับวัยอนุบาลจนถึงระดับประถมศึกษา พัฒนาทักษะ เพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ในหมวดหมู่ต่างๆ ฝึกคัดลายมือตามเส้นประ จนเกิดการจดจำคำศัพท์ได้ดียิ่งขึ้น เป็นหนังสือรวมคำศัพท์แยกเป็นหมวดหมู่ มีคำอ่าน คำแปล และภาพประกอบ คำศัพท์พิมพ์เป็นรอยประ เพื่อให้เด็กหัดลากเส้นตาม ซึ่งการคัดคำศัพท์ซ้ำๆ พร้อมกับการอ่านออกเสียงและดูภาพประกอบ จะทำให้เด็กจดจำคำศัพท์ได้แม่นยำ จะทำให้มีคลังคำศัพท์ในตัวมากพอ ทำให้การเรียนภาษาอังกฤษในระดับชั้นที่สูงขึ้น ประสบความสำเร็จด้วยดี ประกอบด้วย หมวดอาชีพ บุคคล อาหาร เสื้อผ้า ร่างกาย สีสัน

bottom of page