top of page
MOCK EXAM ข้อสอบภาษาอังกฤษ TGAT 1
REVIEW:

หนังสือ Mock Exam ข้อสอบภาษาอังกฤษ TGAT เล่มนี้ช่วยเตรียมความพร้อม เพิ่มความฟิตให้กับนักเรียนระดับมัธยมปลาย ก่อนลงสนามสอบ TGAT ด้วยข้อสอบเก็งแม่นมากถึง 8 ชุด จำนวน 480 ข้อ เป็นชุดข้อสอบรูปแบบใหม่ ซึ่งปรับเปลี่ยนต่อยอดมาจากข้อสอบ GAT แบบเดิม เพื่อลดความซ้ำซ้อนของรายวิชาที่ใช้สอบในแต่ละสนาม เน้นการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ ไม่อาศัยการท่องจำแต่เพียงอย่างเดียว ในส่วนข้อสอบ TGAT ภาษาอังกฤษนั้นจะเป็น English Communication หรือการสื่อสารภาษาอังกฤษ เน้นการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันมากขึ้น เนื้อหาที่ใช้สอบประกอบด้วย 2 ทักษะ (Skill) หลัก คือ Speaking & Reading หรือทักษะการพูดและการอ่านเท่านั้น พร้อมเฉลยละเอียด อธิบายชัดเจน เข้าใจง่าย และตรงประเด็น

HIGHLIGHTS:​

- เตรียมสอบ TGAT1 ในวิชาภาษาอังกฤษ

- จำนวนข้อสอบ 8 ชุด 480 ข้อ

- อิงตามข้อสอบ Blueprint ของ สทศ.

- เฉลยละเอียด อธิบายชัดเจน เข้าใจง่าย

bottom of page