top of page
Level Up กับ A-Level ชีววิทยา
REVIEW:

เป็นหนังสือสรุปเนื้อหาสำหรับเตรียมสอบ A-Level ชีววิทยา ในรูปแบบเนื้อหาสั้น กระชับ จำง่าย และโยงให้เข้ากับชีวิตประจำวัน เพื่อใช้ในการวิเคราะห์คำถามที่เกี่ยวข้องกับการบูรณาการองค์ความรู้ โดยเนื้อหาจะอ้างอิงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 มีแบบฝึกหัดอุ่นเครื่องทั้งแบบปรนัยและอัตนัย สาระสำคัญคล้ายข้อสอบจริง รวมถึงการฝึกวิเคราะห์โจทย์ โดยจัดทำ Keyword สำคัญ การเลือกตัวเลือกที่จะตอบ กรณีที่ต้องตอบคำถามเชิงซ้อน จะเลือกอย่างไรให้ถูก พร้อมจำนวนข้อตามข้อสอบจริง จำนวน 5 ชุด ให้ฝึกทำ เสริมความมั่นใจก่อนลงสนามสอบจริง

HIGHLIGHTS:​

- เนื้อหาสั้น กระชับ จำง่าย เชื่อมโยงเข้ากับชีวิตประจำวัน

- ซ้อมมือกับแบบฝึกหัดอุ่นเครื่องทั้งปรนัยและอัตนัย คล้ายข้อสอบจริง

- ฝึกวิเคราะห์โจทย์เพื่อตอบปัญหาเชิงซ้อน เลือกอย่างไรให้ถูก

bottom of page