top of page
หุ้นเปลี่ยนชีวิต
REVIEW:

ผู้เขียน ดร. นิเวศน์ เหมวชิรวรากร เป็นนักเขียน นักเล่นหุ้น นักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักของนักลงทุนทั่วไป ประกอบกับเทรนด์ของหุ้นและการลงทุนต่างเป็นที่นิยมมากของผู้คนในยุคสมัยนี้

HIGHLIGHTS:​

ผู้อ่านสามารถอ่านเป็นแนวทางและตัดสินใจเลือกการลงทุนได้อย่างมีหลักการและถูกต้องยิ่งขึ้น

bottom of page