top of page
ปิดประตูเจ๊ง ให้ธุรกิจเฮงเฮง
REVIEW:

ทำไมธุรกิจที่เจ๊งมีเยอะ แต่ธุรกิจที่เจ๋งกลับมีน้อย ธุรกิจที่ดูหรูอาจไม่มีสตางค์ ธุรกิจที่ใกล้พังอาจยังไม่รู้ตัว ปิดประตูเจ๊งให้ธุรกิจเฮงเฮง แนะนำวิธีตรวจสอบชีพจรการเงินธุรกิจของคุณว่า โอ่อ่ารอวันเจ๊ง หรือเฮงรวยจริง ไม่ใช่ธุรกิจเฮงซวย ถ้าคุณกำลังทำธุรกิจ แล้วไม่รู้ว่าต้องทำบัญชีแบบไหน บริหารเงินอย่างไร และคิดว่าจะหลบภาษีวิธีไหนถึงจะรอด หนังสือเล่มนี้มีคำตอบ เรียนรู้ 30 ข้อคิดเรื่องราวความฉิบหายของคนทำธุรกิจที่เคยเกิดขึ้นจริงของธุรกิจที่ไม่เชื่อและไม่สนใจความสำคัญของข้อมูลการเงิน บัญชี และภาษี เพื่อให้เจ้าของธุรกิจได้ตระหนักและเข้าใจว่า วิธีการ หนทาง หรือแนวทางที่คิดว่าใช่ จริง ๆ มันมีปัญหาหลายอย่างซ่อนอยู่ และถ้ารู้เรื่องนี้ก่อน ธุรกิจก็จะมีโอกาสสั่นคลอนน้อยลง หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวม “ท่าพลาด” ของธุรกิจเจ๊งทั้งหลายไว้ พร้อมสรุปตัวอย่างของธุรกิจที่ผิดพลาดให้ดู เพื่อช่วยปิดประตูเจ๊งให้เจ้าของธุรกิจทุกคน ปั้นธุรกิจคุณให้เจ๋งและปิดตายประตูเจ๊งให้แน่นหนา เพราะความเข้าใจเรื่องบัญชี การเงิน และภาษีที่ผิด อาจทำให้ธุรกิจพลาดจนเจ๊งไม่เป็นท่า

HIGHLIGHTS:​

เรียนรู้ 30 ข้อคิด ปั้นธุรกิจคุณให้เจ๋งและปิดตายประตูเจ๊ง

bottom of page