top of page
ฝึกโจทย์เข้มเติมเต็มคณิต ป.2
REVIEW:

ฝึกโจทย์เข้มเติมเต็มคณิต ป.2 เล่มนี้ รวบรวมโจทย์ที่ครอบคลุมเนื้อหาโจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ และการหารจำนวนนับ ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง คณิตศาสตร์ ป.2 ปี พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) รวมทั้งโจทย์ปัญหาการชั่ง การตวง การวัด การเงิน และความสัมพันธ์ของแบบรูป พร้อมด้วยเฉลยละเอียดที่เสริมด้วยเทคนิคการคิดของ สสวท. และ แบบ Bar Model ทำให้มองเห็นภาพรวมในการแก้ไขปัญหาได้ชัดเจนและเป็นลำดับขั้นตอน ง่ายต่อการหาคำตอบ ช่วยส่งเสริมทักษะการคิดและแก้โจทย์ปัญหาที่ซับซ้อนได้เป็นอย่างดี

HIGHLIGHTS:​

- รวมโจทย์เข้มกว่า 15 ชุด พร้อมเฉลยละเอียด เสริมด้วยโจทย์ประยุกต์และโจทย์ภาษาอังกฤษ

- ครบจบโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ และหารในเล่มเดียว

- เรียงลำดับเนื้อหาจากง่ายไปยาก เสริมด้วยเทคนิคการคิดแบบ Bar Model

bottom of page