top of page
คู่มือสอบภาษาอังกฤษ ภาค ก.(ก.พ.) และหน่วยงานราชการ
REVIEW:

"คู่มือเตรียมสอบ PAT ชีววิทยา" เล่มนี้ เป็นหนังสือที่เน้นสาระสำคัญของเนื้อหาทางด้านชีววิทยา ที่พร้อมนำเสนอให้ง่ายต่อการจดจำทำความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาที่เรียนมา โดยรวบรวมเนื้อหาตั้งแต่ ม.4 - ม.6 และเรียบเรียงให้เข้าใจง่าย พร้อมด้วยสูตรการจดจำ ที่สำคัญผู้เขียนยังใช้เทคนิคในการนำเสนอที่ช่วยย่นระยะเวลาให้กับผู้อ่านโดยไม่ยืดยาวเกินไป เป็นการเน้นสรุปสาระสำคัญๆ และจำเป็นต่อการทำข้อสอบ โดยไม่ต้องไปเรียนพิเศษเพิ่มเติม แต่สามารถอ่านจากหนังสือเล่มนี้ก็ครอบคลุมเนื้อหาที่สำคัญแล้ว "อ่านและจดจำง่ายด้วยเทคนิคพิเศษ เน้นหัวใจสำคัญของชีววิทยา"

HIGHLIGHTS:​

น้องๆ ม.ปลาย เตรียมสอบ PAT ชีวะ ง่ายๆ ด้วยตนเอง

bottom of page