top of page
รู้ทัน ป้องกันเชื้อโรค
REVIEW:

"หนังสือเล่มนี้เกิดขึ้นจากการสรุปบทเรียนวิชาจุลชีววิทยา ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอกในด้านภูมิคุ้มกันวิทยา จุลชีววิทยาทางการแพทย์ จุลชีววิทยาอาหาร จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม สุขภิบางและสาธารณสุข และประสบการณ์ทั้งชีวิตของผู้เขียนที่ได้สัมผัสมาทั้งในและต่างประเทศ มาให้คุณได้เข้าใจในรูปแบบที่อ่านง่าย ได้ประโยชน์สูงสุด นำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน หากรู้แล้วจะช่วยให้มีสุขภาพ ชีวิต และอนามัยที่ดี เข้าใจเชื้อโรคทั้งหมด ป้องกันตัวจากโรค และนำจุลินทรีย์มาใช้ประโยชน์ได้ในทุกสาขาอาชีพ ทั้งผู้ประกอบกิจการร้านอาหาร โรงพยาบาล ร้านเสริมสวย โรงเรียน โรงแรม ที่ทำงาน หรือบ้านพัก แล้วคุณจะมีเพื่อนเป็นจุลินทรีย์อย่างมีความสุข"

HIGHLIGHTS:​

เรียนรู้และป้องกันเชื้อโรคชนิดต่าง ๆ แบบอ่านเข้าใจง่าย

bottom of page