top of page
ลงทุนแมน 2.0
REVIEW:

"ภาคต่อจากเล่มแรก รวมเรื่องราวความรู้เรื่องการลงทุน เก็บเกี่ยวกรณีศึกษาทั้งบริษัทไทยและบริษัทต่างประเทศ เศรษฐกิจ ธุรกิจ จากประสบการณ์จริง มีแนวคิดต่าง ๆ ให้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและในการทำธุรกิจ"

HIGHLIGHTS:​

ภาคต่อจากเล่มแรก รวมเรื่องราวความรู้เรื่องการลงทุน เก็บเกี่ยวกรณีศึกษาทั้งบริษัทไทยและบริษัทต่างประเทศ เศรษฐกิจ ธุรกิจ จากประสบการณ์จริง มีแนวคิดต่าง ๆ ให้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและในการทำธุรกิจ

bottom of page