top of page
พ่อรวยสอนลูก #2 : เงินสี่ด้าน
REVIEW:

"เนื้อหาของหนังสือเล่มนี้กล่าวถึงความแตกต่างในเรื่องการทำงาน การหารายได้ และการบริหารเงินของคนในสี่ลักษณะอาชีพได้แก่ ลูกจ้าง คนทำธุรกิจส่วนตัว เจ้าของกิจการ และนักลงทุน โดยเปรียบเทียบให้เห็นถึงเหตุผลที่ทำให้คนสี่กลุ่มนี้มีสถานะทางการงานและการเงินที่ต่างกัน พร้อมคำแนะนำและข้อชี้แนะว่าต้องทำอย่างไรจึงจะมีอิสระภาพทางการเงิน! เหมาะสำหรับผู้พร้อมที่จะก้าวข้ามจากความมั่นคงในหน้าที่การงานไปเริ่มแสวงหาโลกแห่งอิสรภาพทางการเงินของตนเอง ผู้พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงอาชีพและการเงินในชีวิต ตลอดจนผู้พร้อมที่จะก้าวผ่านจากยุคอุตสาหกรรมสู่ยุคข้อมูลข่าวสาร"

HIGHLIGHTS:​

เส้นทางสู่อิสรภาพทางการเงินที่ทุกคนใฝ่ฝัน

bottom of page