top of page
Moment ณ ขณะ
REVIEW:

"5 ณ ขณะช่วงเวลา กับ 8 นักเขียนที่จะมาร่วมแชร์ประสบการณ์ของพวกเขาให้พวกเราได้รู้ว่า แต่ละช่วงของชีวิตนั้นไม่ง่าย.. แต่ก็ไม่ยากเกินที่เราจะก้าวผ่าน"

HIGHLIGHTS:​
  • ​เป็นการถ่ายทอดเรื่องราว ประสบการณ์ตรงของนักเขียน 8 คน เมื่อ ณ ขณะหนึ่งของช่วงชีวิตคนเรา มีได้หลายขณะ

  • นักเขียนแต่ละท่านก็มีแฟนคลับพอสมควร

bottom of page