top of page
แค่เราเข้าใจ
REVIEW:

"หนังสือเล่มนี้จะทำให้เข้าใจตัวเองและคนรอบข้างมากขึ้น ด้วยจิตวิทยาที่นำเสนออย่างเข้าใจง่าย หลายเรื่องราวจะช่วยสร้างแรงบันดาลใจ ตลอดจนกำลังใจที่ดีให้คุณ"

HIGHLIGHTS:​

​มีที่ติดตามเพจ "Understand by KruPooh" กว่า 55,303 คน

bottom of page